บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด

เลขที่ 123 ชั้น 31 อาคารซันทาวเวอร์ บี ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย

Tel : +668 5 3894646

Fax : +662 6177909

Email : servicesupport@thaiwps.com